Dodatki w gminie Sosnowiec

Przedstawiamy poniżej zaktualizowaną informacja o dodatkach mieszkaniowych przyznawanych w Gminie Sosnowiec

Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:

 • mieszkają samotnie a ich dochód brutto nie przekracza 175% najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 1.398,67 zł/m-c
 • prowadzą gospodarstwo wieloosobowe, gdzie dochód brutto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 125%, obecnie jest to kwota 998,96 zł/m-c
 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • nie posiadają tytułu prawnego, oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu  zamiennego lub socjalnego

Normy powierzchniowe

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35,00 m² dla 1 osoby / 55,00 m² dla 4 osób
 • 40,00 m² dla 2 osób / 65,00 m² dla 5 osób
 • 45,00 m² dla 3 osób / 70,00 m² dla 6 osób

A w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie użytkową o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

Tryb postępowania w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej:

wniosek pobiera się w
MOPS-ie w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 3 piętro pok.329
tel: 32 266-75-16 w godz. 8.00 do 15.00

Wypełniony i potwierdzony przez administrację wniosek wraz z oryginałem przydziału lub umowy należy złożyć w MOPS-ie w Sosnowcu ul. Mościckiego 14, 3 piętro pok.315
Po uzyskaniu dodatku należy terminowo uiszczać pozostałą część opłaty za używanie mieszkania.

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności (zaległość dwumiesięczna). Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez administrację budynku wznawia wypłatę dodatku.

Dodatek uzyskuje się na okres 6 miesięcy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności w załatwianiu sprawy dodatku mieszkaniowego jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą przy wypełnianiu druków, potwierdzaniu danych.

Pracownicy Administracji nr 2 w Sosnowcu Zagórzu ul. BMC 30 tel: 32 293-25-43