Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Sosnowcu

UCHWAŁA NR 299/XVIII/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 24 października 2019 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 220/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 – 3 w związku z art. 6 iust. 1 oraz art. 6j ust. 1, 3b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:


§ 1. 1. W uchwale Nr 220/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec, zmienić zapis § 1, nadając mu następujące brzmienie:
„W nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 17,00 zł miesięcznie od osoby.
2) Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 34,00 zł miesięcznie od osoby.
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 220/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec, nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu
                                                                                                                 Danuta Gojna-Ucińska

Pliki do pobrania