Oferta dla deweloperów

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy dla deweloperów partnerem i doradcą w procesie odbioru inwestycji. Gwarantujemy sprawne przejęcie zarządzania nieruchomością dopełniając wszystkich formalności i odbiorów:

 • opracowanie przez zarządcę planu przejęcia nieruchomości,
 • udział w odbiorach części wspólnych oraz mieszkań,
 • prace związane z przygotowaniem obiektu do uruchomienia,
 • założenie kont bankowych,
 • wybór podwykonawców – serwisu technicznego, i sprzątającego, ochrony, dostawców mediów,
 • przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości / projektowej i wykonawczej,
 • przygotowanie regulaminu budynku i umów najmu,
 • przygotowanie budżetu,
 • podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z listą usterek

W przypadku funkcjonującej nieruchomości, przejęcie spraw technicznych i finansowych w celu niezakłóconej kontynuacji zarządzania nieruchomością.

Powołanie wspólnoty

 • Przygotowanie uchwał, statutów, regulaminów, planu gospodarczego na pierwsze zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz udział w zebraniu,
 • Wystąpienie do instytucji o nadanie numeru NIP, REGON,
 • Założenie konta bankowego dla wspólnoty

Administrowanie w imieniu i na rzecz dewelopera

 • Czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • Wystąpienie do dostawców mediów o zawarcie umów, negocjowanie umów, renegocjowanie umów,
 • Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali,
 • Rozliczenie kosztów dostawy mediów za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej i przekazania danych od dewelopera,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej obowiązującej prawem, tj.: min. książki obiektu budowlanego,
 • Opracowanie planów remontów wraz z oszacowaniem kosztów realizacji,
 • Organizowanie przeglądów budowlanych wynikających z prawa oraz przeglądów serwisowych,
 • Nadzór nad realizacją remontów,
 • Egzekwowanie wykonania gwarancyjnych prac naprawczych oraz usuwania usterek,
 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości części wspólnych,
 • Kontrola nad firmą konserwacyjną,
 • Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz.