Oferta dla wspólnot

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi zarządzania nieruchomością

Kompleksowa obsługa techniczna nieruchomości:

 • przejęcie i nadzór nad kompletnością dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego, protokołów itp.
 • koordynacja usług, dostaw i remontów na obiekcie, 
 • wsparcie w procesach zakupowych, usług i dostawców,
 • organizowanie przetargów, sporządzanie umów, określanie technologii, gwarancji,
 • organizacja pracy służb technicznych , w tym w zakresie niezwłocznego usuwania awarii,
 • nadzór nad utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni,
 • koordynowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń,
 • przygotowywanie propozycji planów rzeczowo- finansowych , remontowych, na podstawie przeglądów i przedmiarów,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, decyzji budowlanych,
 • nadzorowanie robót przez osoby z uprawnieniami oraz ich odbieranie (nie obejmuje inwestycji),
 • weryfikowanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych,
 • czynny udział w kontrolach urzędów administracji państwowej,
 • organizacja i koordynacja audytów w obszarach prawnym i finansowym, ekspertyzy techniczne.

Obsługa administracyjna i finansowa:

 • prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników wraz z weryfikacją stanu prawnego,
 • prowadzenie rachunkowości w profesjonalnym systemie IT, rozliczanie się z Urzędem Skarbowym,
 • prowadzenie ewidencji obrotów rachunków bankowych, wpłat, wypłaty lokaty,
 • naliczanie Właścicielom zaliczek na koszty zarządu wg uchwalonych stawek oraz na indywidualnie zużywane media,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty i raportów na potrzeby Rady Wspólnoty,
 • ewidencja rozliczeń mediów zgodnie z przyjętymi Regulaminami,
 • pomoc zarządowi w przygotowaniu projektów uchwał,
 • opracowanie projektów umów,
 • organizacja zebrań wspólnoty,
 • bieżące aktualizowanie danych na portalu i w aplikacji mobilnej e-kartoteka o stanie rozrachunków Właścicieli,
 • czynny udział w kontrolach organów państwowych (US, ZUS) i odpowiedzialność za wyniki kontroli,
 • windykowanie należności Wspólnoty, współpraca z kancelarią prawną występującą na drogę sądową i egzekucyjną, 
 • archiwizowanie danych w systemie IT przez cały okres prowadzenia Wspólnoty.