Opis projektu Wita Stwosza 10-24 w Sosnowcu

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wita Stwosza 10 – 24 w Sosnowcu w dniu 10.06.2020 zawarła Umowę o dofinansowanie nr 61/2020 Projektu „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wita Stwosza 10-24 w Sosnowcu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” POIS.01.07.01-00-0018/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, będącą Instytucją Wdrażającą ww. działanie POIiŚ.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego;
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

 

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Wita Stwosza 10-24.

Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował:

  • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest,
  • docieplenie stropodachu i dachów nad maszynowniami wind, 
  • wymianę okien w częściach wspólnych budynku.

 

Koszty i wysokość dofinansowania określone w Umowie:

Koszt całkowity projektu: 5.385.591,34 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 4.857.733,51 PLN

Kwota pożyczki UE: 3.643.300,10 PLN

Maksymalne umorzenie pożyczki UE (premia inwestycyjna): 1 700 206,72 PLN

 

Efekt rzeczowy Projektu:

  • Liczba gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii – 217 gospodarstw domowych,
  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka,
  • Powierzchnia użytkowa budynków podanych termomodernizacji – 14.077,3m².

Efekt ekologiczny Projektu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 339,89 tony równoważnika CO2/rok, tj. o 43,09%,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 4.546 GJ/rok, tj. o 43,09%.

Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2021. 

Wybór wykonawcy przebiegał z zachowaniem zasady konkurencyjności. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania nastąpiło w dniu 16 marca 2020 roku.

 

Beneficjent oraz Zarządca Wspólnoty zobowiązują się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania na wszystkich etapach i we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

Wszelkie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe dotyczące Projektu należy zgłaszać.

W celu zgłoszenia informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 należy:

lub