Raport z konsultacji społecznych Sosnowiec

Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia inwestycji pt.: „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wita Stwosza 10 – 24 w Sosnowcu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest” przeprowadzonych w terminie od 8 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r.

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa zamierza przeprowadzić inwestycję pt.: "Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wita Stwosza 10 – 24 w Sosnowcu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest”.

Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji na temat zamierzonej inwestycji.

Z projektem można było zapoznać się w biurze Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, Partner Nieruchomości Sp. z o. o. w Sosnowcu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30.

Uwagi i opinie można było zgłaszać:

w formie elektronicznej na adres: mieszkania@nieruchomoscipartner.pl

lub w formie papierowej na adres: Nieruchomości Partner Sp. z o. o., ul. Cieplaka 19, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Ponadto w dniu 16.11.2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Sosnowcu przy ul. Okrzei 56,  odbyło się spotkanie na którym w ramach konsultacji społecznych projektu przedstawiono lokalnej społeczności planowany do realizacji zakres inwestycji, omówiono m.in. jego zakres, scharakteryzowano efekty energetyczne i ekologiczne oraz korzyści społeczne, zdrowotne i ekonomiczne przedsięwzięcia. 

Na spotkaniu nie wniesiono jakichkolwiek uwag odnośni projektu.

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych siedem osób fizycznych zwróciło się o udzielenie szczegółowych informacji (dwukrotnie w siedzibie Zarządcy i pięciokrotnie telefonicznie). Każda z zainteresowanych osób po uzyskaniu kompleksowych wyjaśnień wyraziła poparcie dla realizacji przedsięwzięcia.

W całym okresie konsultacji nie wniesiono jakichkolwiek uwag.